26 D'ABRIL DE 2013

ACTA DE REUNIÓ JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE 26 D’ABRIL DE 2013   

 

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de actes de les Juntes Generals dels dies 12 i  13 d’abril de 2013.
  2. Elecció Fallera Major Infantil 2013-2014.
  3. Gestió exercici 2013-2014.
  4. Peticions i preguntes.

A Massanassa, a les 23:00 del dia 26 d’abril de 2013, es celebra Junta General Extraordinària prèvia convocatòria, amb un nombre aproximat, al inici, de 35 fallers majors per a tractar els temes de l’ordre del dia.

  1. Es dona lectura a les actes de les Juntes Generals dels dies 12 i  13 d’abril de 2013 i són aprovades per la Junta General.

 

  1. Elecció Fallera Major Infantil: El dia 23 d’abril de 2013 acabà el plaç per apuntar-se a candidata a Fallera Major Infantil de la nostra falla. Acabat dit plaç, l’única candidata  és ANA CHICOTE GUZMÁN, per tant es triada com a Fallera Major Infantil del exercici 2013-2014.

Es dona de plaç per que es presenten candidates a Fallera Major per a l’exercici 2013-2014 fins el 31 de maig de 2013.

 

  1. Gestió exercici 2013-2014: Els pressupostos seran tancats per a cada secció. Si alguna secció es capaç de generar ingressos extres, disposarà de més pressupost.

Les quotes de cada faller, seran constants durant tot l’exercici, conforme a l’edat que tinga el faller al començament de dit exercici.

En el cas dels juvenils tindran la possibilitat de triar sopars o dinars d’adults en la setmana fallera, però no tindran dret a tiquets amb alcohol.

Per evitar retrasos i problemes amb el cobrament  de quotes, loteries i qualsevol altre, es proposa que es faja per domiciliació bancaria obligatòriament, i per poder fer-la mensualment per evitar rebuts alts, donat que el banc cobra per cada rebut, es proposa també pujar 0,50 € per adult i mes per assumir el cost de les comissions bancaries. El rebut seria per famílies per la quota i la loteria de cada mes (el benefici anual de loteria seria a banda al mes de juny). Es fa votació amb el resultat de:

A favor: 21 à Queda aprovat l’obligatorietat de la domiciliació bancaria.

En contra: 2

Abstencions: 3

Si es torna el rebut, els gastos els assumirà el deutor. El primer rebut es passarà els primer dies de maig i excepcionalment inclourà les quotes de abril i maig i la loteria del mes següent (juny), perquè el sorteig de cada mes pot celebar-se amb anterioritat de que s’haja passat el rebut, així s’evita que es puga arreplegar la loteria sense haver-la pagat. Els rebuts següents seran de la quota del mes en curs i de la loteria del mes següent. Qui no haja facilitat el número de compte pot portar-lo els dijous en horari de loteria.

Han hagut queixes de que alguns adults han participat a actes dels juvenils. Per tant es decideix que els adults fins 20 anys tingan prioritat en les activitats dels juvenils, però pagant-se l’acte.

Els juvenils no podran participar en els castells inflables.

L’horari de loteria passarà a ser els dijous de 19:45 a 20:45 i al ser aprovat la domiciliació bancaria per pagar també la loteria, no s’admetrà efectiu per replegar la loteria.

S’ha pensat pintar el casal, però com queda pendent la reunió amb la propietària del local per parlar de la renovació del lloguer, es deixa pendent la pintura  fins saber l’acord al que s’arribe.

Neteja del local: Es planteja que la sanció per no netejar quan li toca a cada faller és molt baixa i molta gent tria per pagar i genera un problema. Es proposa pujar la sanció de 5 a 10 €. També es proposen altres possibilitats (empresa externa, pagar a un faller,...) però genera altres problemes. Per a la neteja cada adult pot apuntar-se voluntàriament la setmana que vulga i la resta es farà un sortieg. La neteja s’haurà de fer de diumenge a dijous abans de l’hora de la loteria. Es somet a votació la qüestió de pujar la sanció amb el resultat de:

10 €: 22 vots à Queda aprovada la pujada de la sanció a 10 €uros.

5€: 1 vot

Abstencions: 7.

Donat que s’ha aprovat la domiciliació, la sanció es carregarà amb el següent rebut que es passe.

Celebració de cumpleanys al casal: No continuaran fent-se per evitar problemes amb els xiquets que eixen al carrer peatonal i per la brutícia que ha quedat en alguna ocasió al mateix carrer.

El dissabte 18 de maig de 2013 s’ha previst celebrar una festa amb orquesta que no supoga cap cost, ja que és una contraprestació per les queixes realitzades perquè la nit del dia 18 de març l’actuació contratada no va correspondre amb la realitzada. A la vesprada del mateix dia hauran cavalls, quint i tapa i a la nit sopar que constarà de entrepà, picaeta, beguda, dolços i cafè. El preu serà de 6 € per fallers adults i 10 € per no fallers. Infantils i juvenils no paguen si no demanen entrepà.

 

  1. Vivi recorda que el diumenge pròxim és l’excursió a la fira del llibre. Hi ha que estar a les 10:30 al casal.

I sense més assumptes que tractar es tanca la reunió a les 00:05 hores.


CONTACTE

C/ Font Cabilda
C.P. 46470 Massanassa (Valencia)
España

fallaeldivendres@gmail.com

HORARI CASAL

Divendres a partir de les 20h

Dissabtes a partir de les 20h

Diumenges, davall petició

LOTERIA

Dimecres de 19 a 20 h