12 D'ABRIL DE 2013

ACTA DE REUNIÓ JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

 

Ordre del dia:

  1. Presentació comptes del exercici 2012-2013.

A Massanassa, a les 23:00 del dia 12 d’abril de 2013, es celebra Junta General Extraordinària prèvia convocatòria, amb un nombre aproximat, al inici, de 35 fallers majors per a tractar l’únic tema de l’ordre del dia.

  1. Susana Ballester presenta els comptes del exercici 2012-2013. A manera de resum, s’indica que la diferencia entre entrades i eixides ha segut positiu en 882,62 €. Hi ha tres ingressos pendent de cobrar corresponents a l’exercici 2012-2013, que suposaria una diferencia total de 1.455,62 € entre entrades i eixides. Susana Ballester fa un anàlisis de les principals variacions de les partides entre l’exercici recent acabat i l’anterior. Les entrades son lleugerament inferiors a l’exercici anterior, però les eixides han pujat en 1.343,65 €. La barra ha recaudat més diners que l’exercici passat, però les compres han resultat també més altes tant per la pujada del IVA, com per la pujada de preus d’alguns proveïdors: no obstant el resultat net de barra, sense pujar preus de venda, ha segut de 3.617, 95 €.

A la pàgina següent s’inclou informe dels comptes  que consta de onze pàgines, inclòs inventari d’existències.

Susana aclara algun dubte dels assistents i sense més assumptes que tractar es tanca la reunió a les 23:35 hores.


CONTACTE

C/ Font Cabilda
C.P. 46470 Massanassa (Valencia)
España

fallaeldivendres@gmail.com

HORARI CASAL

Divendres a partir de les 20h

Dissabtes a partir de les 20h

Diumenges, davall petició

LOTERIA

Dimecres de 19 a 20 h